หัวข้อข่าว

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2 / 2561 วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการฝึกซ้อมบัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม การจัดการความรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการและคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” วันที่1 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร