หัวข้อข่าว

การประชุมหารือ เกี่ยวกับการดำเนินงานการเสวนาแลกเปลี่ยนรู้ เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการและคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” ประจำปี 2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พิธีลงนามความร่วมมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร และกาฬสินธุ์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรม Short course สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 17กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานครามภูไทสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

การประชุมครูแนะแนว วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร