หัวข้อข่าว

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “วันราชภัฏ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ณ อาคาร 1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พระสงฆ์จำนวน 10 รูป)

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ก้อง ห้วยไร่ เชิญชวนพี่น้องชาวสกลนคร และทั่วประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด เพื่อหาทุนในการชื้อเครื่องมือแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างประเทศ