หัวข้อข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครออนไลน์ ที่ http://admission.snru.ac.th/online_gnsignup/gn_signup_ksp.aspx ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 11 มิถุนายน 2561

งานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีจำปีการศึกษา 2558 -2559 ระหว่างวันที่ 16 – 19 และ 21-22 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2 / 2561 วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการฝึกซ้อมบัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม การจัดการความรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการและคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” วันที่1 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องโถง อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แจ้งสถานที่ วันและเวลาสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนำกระบวนการ PDCA ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา” ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิธีเปิดการอบรม โดย อาจารย์ ดร.นพรัตน์ สิทธิวงศ์รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบรรยาย เรื่อง “การนำกระบวนการ PDCA ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา” โดย อาจารย์ชินกร พิมพิลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวารนรนิวาส จังหวัดสกลนคร

การประชุมหารือ เกี่ยวกับการดำเนินงานการเสวนาแลกเปลี่ยนรู้ เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการและคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” ประจำปี 2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร