หัวข้อข่าว

ขอเชิญผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ สำนัก/สถาบัน/กอง ประธานหลักสูตร ประธานสาขาวิชา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องศูนย์ประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ยินดีต้อนรับนักศึกษา 63

๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักจุลินทรีย์เลี้ยงสัตว์ จากขยะเหลือทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม” ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลแพด หมู่ที่ 1 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษา เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

ถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝน และบำเพ็ญประโยชน์

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร(พระสงฆ์ 9 รูป) และพิธีทักษิณานุปทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี