คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                             

                                                                             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์   ยีมิน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แสนทวีสุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผศ.ดร.นพรัตน์  สิทธิวงศ์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ
อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  โสตถิสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและบริการวิชาการ
 อาจารย์ณปพน  บาทชารี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม