คณะกรรมการประจำคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

                             

                                                                              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์   ยีมิน
คณบดี

ประธานกรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  แสนทวีสุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองประธานกรรมการ

 

ผู้แทนประธานสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชนทร์   จันทร์ปุ่ม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม ชลิตะนาวิน
กรรมการ

ผู้แทนคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดตระกูล   หอมจำปา
กรรมการ
อาจารย์จิราภรณ์   จำปาจันทร์
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กัลยากร  ขวัญมา
กรรมการ
นายแพทย์ประจักษ์   เหิกขุนทุด
กรรมการ
อาจารย์สุนทร    ไชยชนะ
กรรมการ

 

นายสมบัติ   บุญกอง
กรรมการและเลขานุการ