คณะกรรมการประจำคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

                             

                                                                              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์   ยีมิน
คณบดี

ประธานกรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  แสนทวีสุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองประธานกรรมการ

 

ผู้แทนประธานสาขาวิชา

ผศ.ดร.ประวิทย์  สุวรรณรง๕ค์
กรรมการ
รศ.ดร.วิลาวรรณ์  คำหาญ
กรรมการ

ผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์จิราภรณ์  จำปาจันทร์
กรรมการ
อาจารย์วิบูลย์สุข  ตาลกุล
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ดร.เจริญชัย  ศิริคุณ

กรรมการ
ผศ.ดร.เชิดชัย  โพธิ์ศรี

กรรมการ
ผศ. ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี

กรรมการ

 

นายสมบัติ   บุญกอง
กรรมการและเลขานุการ