คณะกรรมการบริหารคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

                             

                                       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์   ยีมิน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  แสนทวีสุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์ ดร.นพรัตน์  สิทธิวงศ์
 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ
อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  โสตถิสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและบริการวิชาการ 
 อาจารย์ณปพน  บาทชารี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม  

ประธานสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี     สมพงษ์
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ ดร.สุขสถิต  มีสถิตย์ 
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม ชลิตะนาวิน
ประธานสาขาวิชาเคมี
อาจารย์จิราภรณ์  สุมังคะ
ประธานสาขาวิชาชีววิทยา

 

ผศ.ดร.ประวิทย์  สุวรรณรงค์
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.นำพร  อินสิน  
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์  ดร.วิลาวรรณ์  คำหาญ
ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์
นายสมบัติ   บุญกอง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี