คณะกรรมการบริหารคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

                             

                                     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์   ยีมิน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  แสนทวีสุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  สิทธิวงศ์
 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ
อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  โสตถิสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและบริการวิชาการ 
 อาจารย์ณปพน  บาทชารี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม  

ประธานสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.สมจิตร  บุญเทียม
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์  โพธิ์พรม
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ดร.ทิติยา  ศรีภักดี
ประธานสาขาวิชาเคมี
อาจารย์จิราภรณ์  สุมังคะ
ประธานสาขาวิชาชีววิทยา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  สุวรรณรงค์
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม  
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์  ดร.วิลาวรรณ์  คำหาญ
ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์
นายสมบัติ   บุญกอง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

นางสาวนภาพร  บุญเรือง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางกฐิน  จันทร์ทิบัตร 
หัวหน้างานบริากรวิชาการ
 นางสะใบทิพย์  เลิศศรี
หัวหน้างานศูนย์วิทยาศาสตร์
นายเทพกร  ลีลาแต้ม
หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม