ปรัชญา (Philosophy)

 

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม   สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและพร้อมเข้าสู่ระดับสากล