คณะกรรมการบริหารคณะ

                             

                                     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์   ยีมิน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  สุวรรณรงค์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  รสชาติ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์
 อาจารย์ณปพน  บาทชารี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม  

ประธานสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.สมจิตร  บุญเทียม
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ ดร.ชัยนันท์  สมพงษ์
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ดร.ทิติยา  ศรีภักดี
ประธานสาขาวิชาเคมี
 ผศ.อรุณ  วงศ์จิรัฐิติ
ประธานสาขาวิชาชีววิทยา

 

อาจารย์ ดร.ทรงพล ประโยชน์มี
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผศ.ณีรนุช  วรไธสง
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 อาจารย์ ดร.วิทวัส พลหาญ
ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์
นายสมบัติ   บุญกอง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

นางสาวนภาพร  บุญเรือง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางกฐิน  จันทร์ทิบัตร 
หัวหน้างานบริากรวิชาการการศึกษา
นางณิชานันท์  กุตระแสง
หัวหน้างานศูนย์วิทยาศาสตร์
นายเทพกร  ลีลาแต้ม
หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม