หัวข้อข่าว

การประชุมทวนสอบรายวิชาแกนคณะ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวภา สาวิภาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้เข้ารับโล่ สำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รายใหม่ ในการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสร้อบสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชาววิทย์ฯร่วมใจ สวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 20 มิถุนายน 2565