หัวข้อข่าว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ยินดีต้อนรับนักศึกษา 2565

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในโครงความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร เปิดรับตั้งแต่ 25 พ.ค. ถึง 5 มิถุนายน 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://regis.snru.ac.th

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมการสัมมนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทใหม่ของมหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 19213 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom ห้องประชุมที่ 1 Meeting ID : 92622786746 Passcode : 720446 ห้องประชุมที่2 Meeting ID: 987 4710 9278 Passcode: 557030) วัตถุประสงค์เพื่อรับรู้เกี่ยวกับบทบาทใหม่ของมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย และบทบาทใหม่ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อขับเคลื่อนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ตามกลุ่มยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาชุมชนเชิพื้นที่ (Area-Based & Community)

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม Talk Talk With สโม วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ พิเศษ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีครามอาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการ “บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 7, 8 และ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวเมือง “หอมดอกฮัง” บ้านโคกสะอาด ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมโครงการสร้างทัศนคติจิตสาธารณะและปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร