หัวข้อข่าว

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสลนคร ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยมี ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์วรรณ ทองอันตัง นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการคัดเลือกให้ ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021 (Quality Youths Scholarship of The Year 2021) จากมูลนิ ธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) http://www.thaifstt.org/index2/