หัวข้อข่าว

การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ 2 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เขียนบทความวิจัยอย่างไร…ให้ได้ตีพิมพ์” และ “ทำนวัตกรรมอย่างไรถึงได้สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom: Video Conferencing)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชนภายใต้ “โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่ชุมชนบ้านโคกสะอาด ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร” วันที่ 31 กรกฎาคม 2564