หัวข้อข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 – 5 มิถุนายน 2563 ยืนยันสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานการจัดการความรู้ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร