หัวข้อข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562 – 2565วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจัทร ชั้น 2 อาคาร10 มหาวิทยาราชภัฏสกลนคร

การประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักเลี้ยงโค จากชานอ้อยและกากมันสำปะหลัง” วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ กลุ่มเลี้ยงโคบ้านคำพอก หมู่ที่5 และ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการเรียนรู้เเนวทางสตีมศึกษาด้วย “โครงการวิจัยสตีม” (ระดับอุดมศึกษา) วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร