หัวข้อข่าว

คณะทำงาน MMS6 โดย สกอ. และ สกว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ เรื่อง “การสร้างแนวคิดวิจัยให้มีชัยต่อแหล่งทุน” ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Soe Ko Ko Aung นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัล Poster presentation Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics (SACT2018) เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2561 จัดโดยสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย