หัวข้อข่าว

งานอนามัยและสุขาภิบาลร่วมกับโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายดังนี้

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณธวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมทำบุญในโอกาสต้อนรับปีใหม่ และอุทิศบุญกุศลให้กับนักศึกษา วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร