หัวข้อข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม และโรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม จังหวัดนครพนม

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 / 2561 วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ระยะ 3 ปี (2563 – 2565)