หัวข้อข่าว

ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ ที่24 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลับราชภัฏสกลนคร

แจ้งวันรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติวันที่ 25 – 28 ก.ย. 2561 ที่อาคาร 13 ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 13 ประจำปี 2561