หัวข้อข่าว

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ร่วมกิจกรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา วันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง เวลา 09.00 น เป็นต้นไป

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ นที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ แรม ๑๓ ค่ำ เดือนแปดหลัง(๘๘) ปีจอ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม โครงการเสวนา ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและสายสัมพันธ์น้องพี่ 2561 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 19.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโดย สภาจณาจารย์และข้าราชการ