หัวข้อข่าว

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมประชาสัมพันธ์และแสดงผลงาน ทางวิชาการในงาน “open house” วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

การคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018” ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง วช.และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ด้านมาตรฐานความปลอดภัย ของห้องปฎิบัติการ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์วินัยจราจร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-09.30 น. ณ ประตู 1 และประตู 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SNRU Science Camp โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(อาคาร 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันศุกร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร ๗ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมสวดมนต์เย็น ฟังธรรมระหว่างพรรษาและทำบุญปรับปรุงหอพระมัชฌิมาพุทโธ วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 6 และศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมฟังบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางสู่ความฝัน ใน ศตวรรษที่ 21” โดยวิทยากร ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร