หัวข้อข่าว

ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องสัตตบงกช (1120) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112) อาคาร 11 (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วิทยาการโดย “อ.เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์” ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโดยงานบริหารบุคคลและนิติการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 / 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนักศึกษา มีจิตสาธารณะอย่างมืออาชีพ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร