หัวข้อข่าว

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร