หัวข้อข่าว

การประชุมกลุ่มย่อยการจัดทำคู่มือ การเขียนบทความทางวิชาการ และคำขอจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริต ส่วนราชการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ หน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร