หัวข้อข่าว

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การสร่างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 13209 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอยสัมภาษณ์รอบรับตรงร่วมกัน 3/1 ให้มาสอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสร้อยสุววณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House 3/2 นักศึกษาภาคปกติ การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้ผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ Clearing House 3/2 ในวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2561 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://admission.snru.ac.th/tcas4/3_2.pdf