หัวข้อข่าว

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์เก่า เกณฑ์ใหม่ ทำอย่างไรให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 / 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การรับเอกสารทางการศึกษา ของผู้สำเร็จการศึกษา

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 13 อัตรา

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ลานบ้านชาติพันธุ์ริมห้วยทราย มหาวิทยาราชภัฏสกลนคร

การอบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการ พัฒนาวิชาชีพครู วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.30น. ณ ห้องประชุมอาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย และปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร