หัวข้อข่าว

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจร่วมประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในสัปดาห์ วันวิสาขบูชา ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพชุมชน บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 จังหวัดสกลนคร ระหว่าง วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงลาย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00- น. ณ หอประชุมจามจุรี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบโควตา 2.2. (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ) ประจำปีการศึกษา 2562 ตรวจสอบรายชื่อและกรอกประวัติ ที่ลิงค์ http://admission.snru.ac.th/pre_register/pre_std_quotar_62.aspx

ขอเชิญผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณาจารย์ บุคลากรที่รับผิดชอบ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เปิดรับนักศึกษารอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัครผ่านระบบ TCAS กลางร่วมกัน ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th วันที่ 17 – 29 เมษายน 2562

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดสัมนาวิชาการ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก วันที่ 18 เมษายน 2562 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) ห้องสัตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ราชภัฏสกลนคร ร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมสงกรานต์ปลอดภัย

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมจามจุรี (หน้าอาคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร