ขอเชิญผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ สำนัก/สถาบัน/กอง ประธานหลักสูตร ประธานสาขาวิชา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องศูนย์ประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 18 เข้าชม