SCI
SCI
  เกี่ยวกับคณะฯ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะฯ
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์
  โครงสร้างการบริหารคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  เมนูหลัก
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ติดต่อเรา
  จัดการระบบ
  สำนักงานคณบดี
  งานบริการการศึกษา
  งานบริหารทั่วไป
  งานกิจการนักศึกษา
  บุคลากร
  หน่วยงานในกำกับ
  คลีนิกวิจัย วิชาการ และเทคโนโลยี
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  เว็บไซต์สาขาวิชา
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  สาขาวิชาฟิสิกส์
  สาขาวิชาชีววิทยา
  สาขาวิชาเคมี
  ศูนย์วิจัย
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  งานวิจัย
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะฯ
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  ผลงานวิชาการ
  เงินสนับสนุนงานวิจัย
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  74
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,335
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,635
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  23,488
  IP :  23.20.130.128
  เริ่มนับวันที่  1 เมษายน 2559

ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ : ชาย    หญิง
ช่วงอายุ : < 25 ปี    25-30 ปี    31-35 ปี    > 35 ปี
สถานะภาพสมรส : โสด    สมรส    แยกกันอยู่/หม้าย
การศึกษา :
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจที่มีต่อระบบ
ด้านเนื้อหา
ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง
ครอบคลุม/ครบถ้วนตามความต้องการ
ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสม
ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ข้อมูลมีความถูกต้อง
ด้านการออกแบบ Website
ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง
มีความสวยงามเหมาะสมและน่าสนใจ
ตัวอักษรอ่านได้ง่ายและน่าสนใจ
การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ด้านคุณภาพการบริการโดยรวม
ความพึงพอใจ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง
ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
ได้รับบริการที่คุ้มค่าและมีประโยชน์
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
เพื่อตรวจสอบว่าท่านเป็นมนุษย์ ไม่ใช่โปรแกรม bot หรือ spammer, กรุณาป้อนรหัสยืนยัน :
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินครั้งนี้เป็นอย่างดี
ผลการประเมิน

ระดับความพึงพอใจโดยรวม

Could not connect: