SCI
SCI
  เกี่ยวกับคณะฯ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะฯ
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์
  โครงสร้างการบริหารคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  เมนูหลัก
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ติดต่อเรา
  จัดการระบบ
  สำนักงานคณบดี
  งานบริการการศึกษา
  งานบริหารทั่วไป
  งานกิจการนักศึกษา
  บุคลากร
  หน่วยงานในกำกับ
  คลีนิกวิจัย วิชาการ และเทคโนโลยี
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  เว็บไซต์สาขาวิชา
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  สาขาวิชาฟิสิกส์
  สาขาวิชาชีววิทยา
  สาขาวิชาเคมี
  ศูนย์วิจัย
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  งานวิจัย
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะฯ
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  ผลงานวิชาการ
  เงินสนับสนุนงานวิจัย
  ระดับความพึงพอใจโดยรวม
ความพึงพอใจ ช่วงระดับ
ดีมาก 5
ดี 4
ปานกลาง 3
พอใช้ 2
ปรับปรุง 1
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  87
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,348
  เยี่ยมชมปีนี้ :  3,648
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  23,501
  IP :  23.20.130.128
  เริ่มนับวันที่  1 เมษายน 2559
  ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ประมวลภาพกิจกรรม พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 การฝึกซ้อมกลุ่มย่อยบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เข้าชม : 24) 
 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ น.ส.สุวิจิตรา เหล่าชรา ได้รับรางวัลทุน “เยาวชนคุณภาพแห่งปี2016” (เข้าชม : 58) 
 การประชุมพัฒนาผลงานทางวิชาการ ผศ.รศ.ศ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เข้าชม : 95) 
 ประมวลภาพกิจกรรมงาน “งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่จะย้ายกลับสู่ภูมิลำเนา ประจำปี 2559“ (เข้าชม : 87) 
 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เข้าชม : 80) 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไหว้ศักดิ์การะปู่หนองหญ้าไซ เนื่องวันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 สำเร็จ เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย (เข้าชม : 78) 
 ภาพกิจกรรม ประเพณีรับน้องรวมใจเดินเท้าไหว้พระธาตุ นมัสการหลวงพ่อองค์แสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เข้าชม : 93) 
 ประมวลภาพกิจกรรมงาน “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559“ (เข้าชม : 122) 
 ภาพกิจกรรม การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2559 (เข้าชม : 90) 
 ภาพกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (เข้าชม : 579) 
 ภาพกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมรับน้อง“ (เข้าชม : 292) 
 ภาพกิจกรรม การเสวนา เรื่อง “กลไกส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และผลผลิตงานวิจัยสู่นวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์” (เข้าชม : 145) 
 ข่าวกิจกรรม โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี “สะเต็มศึกษาสู้อาชีพ“ (เข้าชม : 364) 
 ประมวลภาพ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เข้าชม : 287) 
 ประมวลภวพกิจกรรม โครงการอบรม “เทคนิคการบริหารหลักสูตรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ“ (เข้าชม : 430) 
 ประมวลภวพกิจกรรม การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในการนำความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา  (เข้าชม : 404) 
 ประมวลภาพ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบเสนอ เหตุผล ความจำเป็น และภาระงานเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน (เข้าชม : 276) 
 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่คว้ารางวัล เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษ ในงาน “44 International of Innovation of Geneva“ (เข้าชม : 357) 
 ทำบุญตักบาตรและสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559 (เข้าชม : 415) 
มีข้อมูลทั้งหมด  19  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
  
Previous Previous