SNRU
SCI
SCI
  เกี่ยวกับคณะฯ
  หน้าแรก (Homepage)
  ประวัติคณะฯ
  วิดีทัศน์แนะนำคณะ
  ปรัชญา (Philosophy)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  อัตลักษณ์
  โครงสร้างการบริหารคณะฯ
  ทำเนียบผู้บริหาร
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  เมนูหลัก
  ข่าวภาพและกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ติดต่อเรา
  จัดการระบบ
  สำนักงานคณบดี
  งานบริการการศึกษา
  งานบริหารทั่วไป
  งานกิจการนักศึกษา
  บุคลากร
  หน่วยงานในกำกับ
  คลีนิกวิจัย วิชาการ และเทคโนโลยี
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  เว็บไซต์สาขาวิชา
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  สาขาวิชาฟิสิกส์
  สาขาวิชาชีววิทยา
  สาขาวิชาเคมี
  ศูนย์วิจัย
  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  ศูนย์วิทยาศาสตร์
  งานวิจัย
  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะฯ
  ทุนสนับสนุนการวิจัย
  ผลงานวิชาการ
  เงินสนับสนุนงานวิจัย
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  33
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  941
  เยี่ยมชมปีนี้ :  4,686
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  24,539
  IP :  54.162.232.51
  เริ่มนับวันที่  1 เมษายน 2559
      SCI News & Event  
 ประชาสัมพันธ์ใบสมัครงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี2560        ระเบียบการรับสมัครการแข่งขัน งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560       ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านจรวดขวดน้ำ”       การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560       ประมวลภาพกิจกรรม พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 การฝึกซ้อมกลุ่มย่อยบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สเต็มสู่นวัตกรรุ่นเยาว์“ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2560       ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สเต็มสู่นวัตกรรุ่นเยาว์“ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2560       ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ น.ส.สุวิจิตรา เหล่าชรา ได้รับรางวัลทุน “เยาวชนคุณภาพแห่งปี2016”       การประชุมพัฒนาผลงานทางวิชาการ ผศ.รศ.ศ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       ประมวลภาพกิจกรรมงาน “งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่จะย้ายกลับสู่ภูมิลำเนา ประจำปี 2559“     
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ใบสมัครงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี2560 (อ่าน : 101)
ระเบียบการรับสมัครการแข่งขัน งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 (อ่าน : 766)
ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านจรวดขวดน้ำ” (อ่าน : 127)
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (อ่าน : 26)
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สเต็มสู่นวัตกรรุ่นเยาว์“ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2560 (อ่าน : 41)
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สเต็มสู่นวัตกรรุ่นเยาว์“ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2560 (อ่าน : 41)
  ข่าวกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 การฝึกซ้อมกลุ่มย่อยบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน : 35)
การประชุมพัฒนาผลงานทางวิชาการ ผศ.รศ.ศ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน : 107)
ประมวลภาพกิจกรรมงาน “งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่จะย้ายกลับสู่ภูมิลำเนา ประจำปี 2559“ (อ่าน : 93)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อ่าน : 88)
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไหว้ศักดิ์การะปู่หนองหญ้าไซ เนื่องวันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 สำเร็จ เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย (อ่าน : 86)
ภาพกิจกรรม ประเพณีรับน้องรวมใจเดินเท้าไหว้พระธาตุ นมัสการหลวงพ่อองค์แสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน : 98)
ประมวลภาพกิจกรรมงาน “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559“ (อ่าน : 137)
ภาพกิจกรรม การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2559 (อ่าน : 104)
  งานวิจัย
ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 “ และงานราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2  (อ่าน : 97)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) หมาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินรายได้ (อ่าน : 64)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั่้นเรียนสำหรับบุคลากร (สานวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินรายได้ (อ่าน : 66)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน : 66)
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ปีงบประมาณ 2557 (อ่าน : 70)
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน : 87)
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 110)
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 95)
  ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ประมวลภาพกิจกรรม พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 การฝึกซ้อมกลุ่มย่อยบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ น.ส.สุวิจิตรา เหล่าชรา ได้รับรางวัลทุน “เยาวชนคุณภาพแห่งปี2016”
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....
  
Previous Previous