สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

ชื่อ-สกุล : นายสมบัติ   บุญกอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คุณวุฒิ    : ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
สถาบันการศึกษา:ม.รามคำแหง
 

ชื่อ-สกุล : น.ส.นภาพร  บุญเรือง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ    : น.บ.(นิติศาสตร์บัณฑิต)
สถาบันการศึกษา : ม.ราชภัฏสกลนคร
ชื่อ-สกุล : นางกฐิน   จันทร์ทิบุตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
คุณวุฒิ    : ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)
สถาบันการศึกษา : สถาบันราชภัฏสกลนคร
  ชื่อ-สกุล : นางจิรัชยา  บุญตาท้าว
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
คุณวุฒิ    : ศ.ศบ.(บรรณารักษ์ศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : ม.ราชภัฎสกลนคร
 
  ชื่อ-สกุล : น.ส.นันทกา  กองแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ    : บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
สถาบันการศึกษา : ม.ราชภัฏสกลนคร
  ชื่อ-สกุล : นายคมสันต์   ด่านลาพล
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิ    : วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันการศึกษา: ม.ราชภัฏสกลนคร
   
ชื่อ-สกุล : นางรัชนี  โคตรวิชัย
ตำแหน่ง : ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
คุณวุฒิ    : ม.6
สถาบันการศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
              
ชื่อ-สกุล : นางสุภาพร  ประพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
คุณวุฒิ    :
สถาบันการศึกษา

 
 ชื่อ-สกุล : นายไพบูลย์  สุมังคะ
ตำแหน่ง  :
คุณวุฒิ     :
สถาบันการศึกษา :