บุคลากรสายสนับสนุน

สำนักงานคณบดี

 

นายสมบัติ  บุญกอง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

 
นางาวนภาพร   บุญเรือง
นางกฐิน  จันทร์ทิบุตร
นางจิรัชยา  บุญตาท้าว
นางนันทกา   ลุนราช
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  นักวิชาการศึกษา
 นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 
นายคมสันต์  ด่านลาพล
นายไพบูลย์  สุมังคะ
นายวีระยุทธ์  คำปาน
นักวิชาการศึกษา
ผู้ดูแลอาคาร 6 , 7
 นักวิชาการศึกษา

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์

 

 
นางสะใบทิพย์ เลิศศรี
นางสาวกนกวรรณ วรดง
นางณิชานันท์ กุตระแสง
นายภีระพัฒน์ ปัดทุมมา
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์

 

 
นายอนันตสิทธิ์ ไชยวังราช
นางสาวนิรันตรี ทวีโคตร
นายธวัชชัย พันธุกาง
นายสมชาย ศรีอริยาภรณ์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
ผุ้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์

 

 
นางวัชรินทร์ ผาจวง
นางสุพัตรา พิลาทา
นายมิตรชัย นามโคตร
แม่บ้าน
แม่บ้าน
พนักงานห้องปฏิบัติการ

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

นายเทพกร   ลีลาแต้ม
นายทองจันทร์    ผงสินสุ
นายวิชิต   ศรีลำไพ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค