บุคลากรสายวิชาการ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ผศ.ดร.สุพรรณี     สมพงษ์
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิต
ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค
ผศ. ศรีจันทร์  ทานะขันธ์
ผศ. ดร.สมบูรณ์  ชาวชายโขง
อาจารย์ ดร.มาลี  ศรีพรหม
ผศ. ดร.สะอาด  ม่วงจันทร์
อาจารย์  ดร.ชนัญกาญจน์  แสงประสาน
อาจารย์ สมจิตร  บุญเทียม
ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์  มุขวะชิ
ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค
อาจารย์ สุวิวรรธน์  วิชกูล
อาจารย์ชัยณรงค์  เพียรภายลุน
อาจารย์ ดร.มาลี  ศรีพรหม

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ผศ.พิเชนทร์  จันทร์ปุ่ม
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ดร.นิติธาร  ชูทรัพย์
ผศ.สุระพงษ์  อุสายพันธ์
อาจารย์ สมบัติ  เทียบแสง
ออาจารย์ ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม
 
อาจารย์ ดร.สุขสถิต  มีสถิตย์  อาจารย์ ดร. สุทิศา  ซองเหล็กนอก  ผศ.กรรณิการ์ กมลรัตน์  อาจารย์ ดร.สุธาสินี  คุปตะบุตร

 

 
อาจารย์วุฒิพงษ์  พันธุมนันท์
อาจารย์ณปพน  บาทชารี
ออาจารย์วีระศักดิ์  เจริญรัตน์
อาจารย์ ดร. ชัยนันท์ สมพงษ์
อาจารย์สุรีย์พัชร  มุสิกะภวัต
อาจารย์นิภาพร ชนะมาร
อาจารย์ สุธิรา  จันทร์ปุ่ม
อาจารย์ชายแดน  มิ่งเมือง
อาจารย์แพรตะวัน  จารุตัน
อาจารย์สุรสิทธิ์  อุ้ยปัดฌาวงศ์
อาจารย์ปิยวรรณ  โถปาสอน
อาจารย์กรกช  มาตะรัตน์
  อาจารย์ ธิดารัตน์   เหลืองรุ่งเรือง
อาจารย์ เกวลี  ผาใต้

 

 

สาขาวิชาเคมี

ผศ.นิยม  ชลิตะนาวิน
ประธานสาขาวิชาคเคมี
ผศ.อนุรัตน์  สายทอง
 ผศ.ดร.พรกมล  สาฆ้อง
ผศ.ดร.สุดกมล  ลาโสภา
อาจารย์ ดร.ธงจุฑา  สุวรรณประเสริฐ
 
อาจารย์บำรุง  รินทา
 อาจารย์ อรุณฉาย  อุนาศรี
 อาจารย์ สุมนา  ถวิล
 อาจารย์ ดร. ทิติยา  ศรีภักดี
 
อาจารย์ ศุภกร  อาจหาญ
อาจารย์ ดร. วุฒิชัย  รสชาติ
อาจารย์  ดร.จินดา   จันดาเรือง

 

สาขาวิชาชีววิทยา

อาจารย์ จิราภรณ์  สุมังคะ
ประธานสาขาวิชาชีววิทยา

 

รศ.อนันต์  ปานศุภวัชiร
ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน
อาจารย์ ดร.นพรัตน์  สิทธิวงศ์
อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์

 

 
อาจารย์ สุวภา  ยศตะโคตร อาจารย์อรุณ  วงศ์จิรัฐิติ อาจารย์ นวรัตน์  เมืองเล็น อาจารย์ กฤษณ์  พิเนตรเสถียร
 
อาจารย์ ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์

 

สาขาวิชาฟิสิกส์

รศ. ดร.วิลาวรรณ์  คำหาญ
ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์

 

 

อาจารย์ ดร.สุวิช  ษมาพิสุทธิ์
ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา
รศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน
ผศ.ดร. สุรศักดิ์  แสนทวีสุข
 
ผศ.เชิดตระกูล  หอมจำปา
ว่าที่ ร.ต.ต. ดร. ธีระพงษ์  แสนทวีสุข
 อาจารย์ ดร.เพชรรัตน์  ใจบุญ
 อาจารย์วิชชุดา  ภาโสม
อาจารย์  ดร.อาธรณ์  อรอัด
อาจารย์ ดร.หรรษกร  วรรธนะสาร

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ดร.วิจิตรา   สุจริต
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ฐากร  เจริญรัมย์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  วงษ์ชาลี
อาจารย์ ดร.ภัทรลภา  ฐานวิเศษ
อาจารย์ ดร.ณัฐพร  จิระวัฒนาสมกุล
อาจารย์ ดร.ประวิทย์  อ่วงอารีย์
อาจารย์ทรงพล  ประโยชน์มี

 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผศ.ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาจารย์ณีรนุช วรไธสง อาจารย์จรินทิพย์  ชมชายผล อาจารย์นำพร  อินสิน อาจารย์ศศิวรรณ  ทัศนเอี่ยม
อาจารย์สุวัสสา  ปั้นเหน่ง
อาจารย์วิบูลย์สุข  ตาลกุล
อาจารย์จิราภรณ์  จำปาจันทร์