บุคลากรสายวิชาการ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

อาจารย์ ดร.สมจิตร  บุญเทียม
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค

ผศ. ศรีจันทร์  ทานะขันธ์

ผศ. ดร.สมบูรณ์  ชาวชายโขง

อาจารย์ ดร.มาลี  ศรีพรหม

ผศ. ดร.สะอาด  ม่วงจันทร์

อาจารย์  ดร.ชนัญกาญจน์  แสงประสาน

ผศ.ดร.สุพรรณี     สมพงษ์

ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์  มุขวะชิ
ผศ.สมจิตต์  รัตนอุดมโชค
อาจารย์สุวิวรรธน์  วิชกูล
อาจารย์มงคล  แสนสุข
อาจารย์ ดร.มา
อาจารย์จิรวัฒน์   กันทะโล
ลี  ศรีพรหม

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ดร.สุขสถิต  มีสถิตย์ 
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ดร.นิติธาร  ชูทรัพย์
ผศ.สุระพงษ์  อุสายพันธ์
อาจารย์สมบัติ  เทียบแสง
อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม
   

ผศ.พิเชนทร์  จันทร์ปุ่ม
 อาจารย์ ดร. สุทิศา  ซองเหล็กนอก  ผศ.กรรณิการ์ กมลรัตน์  อาจารย์ ดร.สุธาสินี  คุปตะบุตร

 

 
อาจารย์วุฒิพงษ์  พันธุมนันท์
อาจารย์ณปพน  บาทชารี
ผศ.วีระศักดิ์  เจริญรัตน์
อาจารย์ ดร. ชัยนันท์ สมพงษ์
อาจารย์สุรีย์พัชร  มุสิกะภวัต
อาจารย์ ดร.นิภาพร ชนะมาร
อาจารย์สุธิรา  จันทร์ปุ่ม
อาจารย์ชายแดน  มิ่งเมือง
อาจารย์แพรตะวัน  จารุตัน
อาจารย์สุรสิทธิ์  อุ้ยปัดฌาวงศ์
อาจารย์ปิยวรรณ  โถปาสอน
อาจารย์กรกช  มาตะรัตน์
  อาจารย์ธิดารัตน์   เหลืองรุ่งเรือง
อาจารย์เกวลี  ผาใต้

 

 

สาขาวิชาเคมี

ผศ.นิยม  ชลิตะนาวิน
ประธานสาขาวิชาคเคมี
ผศ.อนุรัตน์  สายทอง
 ผศ.ดร.พรกมล  สาฆ้อง
ผศ.ดร.สุดกมล  ลาโสภา
อาจารย์ ดร.ธงจุฑา  สุวรรณประเสริฐ
 
อาจารย์บำรุง  รินทา
 อาจารย์อรุณฉาย  อุนาศรี
 อาจารย์สุมนา  ถวิล
 อาจารย์ ดร. ทิติยา  ศรีภักดี
   
อาจารย์ศุภกร  อาจหาญ
อาจารย์ ดร. วุฒิชัย  รสชาติ
อาจารย์  ดร.จินดา   จันดาเรือง
 อาจารย์  ดร.วิชญ์พล  โถสายคำ


สาขาวิชาชีววิทยา

อาจารย์จิราภรณ์  สุมังคะ
ประธานสาขาวิชาชีววิทยา

 

รศ.อนันต์  ปานศุภวัชiร
ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน
อาจารย์ ดร.นพรัตน์  สิทธิวงศ์
อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์

 

 
อาจารย์สุวภา  ยศตะโคตร ผศ.อรุณ  วงศ์จิรัฐิติ อาจารย์ นวรัตน์  เมืองเล็น อาจารย์กฤษณ์  พิเนตรเสถียร
 
อาจารย์ ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์

 

สาขาวิชาฟิสิกส์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวรรณ์  คำหาญ
ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์

 

 

อาจารย์ ดร.สุวิช  ษมาพิสุทธิ์
ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา
รศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน
ผศ.ดร. สุรศักดิ์  แสนทวีสุข
 
ผศ.ดร.เชิดตระกูล  หอมจำปา
ว่าที่ ร.ต.ต. ดร. ธีระพงษ์  แสนทวีสุข
ผศ.ดร.เพชรรัตน์  ใจบุญ
 อาจารย์วิชชุดา  ภาโสม
อาจารย์  ดร.โชคชัย  คหัฏฐา
อาจารย์  ดร.อาธรณ์  อรอัด
อาจารย์ ดร.หรรษกร  วรรธนะสาร
 อาจารย์ ดร.วิทวัส  พลหาญ

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ดร.ประวิทย์  อ่วงอารีย์
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ฐากร  เจริญรัมย์
ผศ.ดร.ภัทรลภา  ฐานวิเศษ
อาจารย์ ดร.ณัฐพร  จิระวัฒนาสมกุล
อาจารย์ ดร.วิจิตรา   สุจริต

 

อาจารย์ทรงพล  ประโยชน์มี
 

อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  แท่งทอง

 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาจารย์ ดร.นำพร  อินสิน  
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผศ.ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์
ผศ.ณีรนุช วรไธสง อาจารย์ ดร.จรินทิพย์  ชมชายผล อาจารย์ศศิวรรณ  ทัศนเอี่ยม
 
อาจารย์สุวัสสา  ปั้นเหน่ง
อาจารย์วิบูลย์สุข  ตาลกุล
อาจารย์จิราภรณ์  จำปาจันทร์
 อาจารย์ภูวสิทธิ์   ภูลวรรณ