บุคลากรสายวิชาการ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

                                                                                                             
                                                                                                               อาจารย์ ดร.สมจิตร  บุญเทียม

ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ                                                   ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

             ผศ. สมจิตต์  รัตนอุดมโชค

            ผศ. ศรีจันทร์  ทานะขันธ์

         ผศ.ดร.สมบูรณ์  ชาวชายโขง

          อาจารย์ ดร.มาลี  ศรีพรหม

             ผศ.ดร.สอาด  ม่วงจันทร์

         อาจารย์ ดร.ชนันกาญจน์ แสงประสาน

           ผศ. ดร.สุพรรณี  สมพงษ์

          ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์ มุขวะชิ

             อจารย์สุวิวรรธ์  วิชกุล

            อาจารย์มงคล  แสนสุข

              อาจารย์จิรวัฒน์  กันทะโล
 

 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

                                                                                                           
                                                                                                                อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์  โพธิ์พรม

ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ                                                        ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

             ผศ. สุรพงษ์  อุสายันธ์

            อาจารย์สมบัติ  เทียบแสง
 

          ผศ.พิเชนทร์  จันทร์ปุ่ม

 

 

     อาจารย์ ดร.สุทิศา  ซองเหล็กนอก

            ผศ.กรรณิการ์   กมลรัตน์

        อาจารย์ ดร.สุธาสินี  คุปตะบุตร

          อาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์

       อาจารย์ณปพน  บาทชารี

            ผศ.วีระศักดิ์  เจริญรัตน์

        อาจารย์ ดร.ชัยนันท์  สมพงษ์

          อาจารย์สุรีย์พัชร  มุสิกะภวัต

      อาจารย์ ดร.นิภาพร  ชนะมาร

            อาจารย์สุธิรา  จันทร์ปุ่ม

          อาจารย์ชายแดน  มิ่งเมือง

          อาจารย์แพรตะวัน  จารุตัน

   อาจารย์สุรสิทธิ์  อุ้ยปัดฌาวงศ์

            อาจารย์ปิยวรรณ  โถปาสอน

          อาจารย์กรกช  มาตะรัตน์

     อาจารย์ธิดารัตน์  เหลืองรุ่งเรือง
 

               อาจารย์เกวดี  ผาใต้
 

 

 

 

สาขาวิชาเคมี

                                                                                                             
                                                                                                                   อาจารย์ ดร.ทิติยา  ศรีภักดี

ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ                                                               ประธานสาขาวิชาเคมี

         ผศ.ดร.พรกมล  ศาฆ้อง

            ผศ.ดร.สุดกมล  ลาโสภา

             ผศ.อรุณฉาย  อุนาสรี

         อาจารย์ ดร.สุมนา  ถวิล

   อาจารย์  ดร.วิชญ์พล  โถสายคำ

            อาจารย์ศุภกร  อาจหาญ

          อาจารย์ ดร.วุฒิชัย  รสชาติ

        อาจารย์ ดร.จินดา  จันดาเรือง
 

 

 

 


สาขาวิชาชีววิทยา

                                                                                                            
                                                                                                                   อาจารย์จิราภรณ์  สุมังคะ

ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ                                                            ประธานสาขาวิชาชีววิทยา

            ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน

            ผศ.ดร.นพรัตน์  สิทธิวงศ์

   อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  โสตถิสวัสดิ์

         อาจารย์ ดร.สุวภา  สาวิภาค

               ผศ.อรุณ  วงศ์จิรัฐิติ

       อาจารย์กฤษณ์  พิเนตรเสถียร

   อาจารย์ ดร.กุลวดี  สุวรรณไตรย์

              Mr.Dennis  R.  Cas

 

สาขาวิชาฟิสิกส์

                                                                                                         
                                                                                                              รศ.ดร.วิลาวรรณ์  คำหาญ

ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ                                                        ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์

             ผศ.ธีราธาร  ศรีมหา

            รศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน

      ผศ. ดร.สุรศักดิ์  แสนทวีสุข

      ผศ.ดร.เชิดตระกูล  หอมจำปา

    ว่าที่ ร.ต.ต. ดร. ธีระพงษ์  แสนทวีสุข

              ผศ.ดร.เพชรรัตน์  ใจบุญ

             อาจารย์วิชชุดา  ภาโสม

         อาจารย์  ดร.โชคชัย  คหัฏฐา
 

           
อาจารย์  ดร.อาธรณ์  อรอัด

 

 

          
             ผศ.ดร.หรรษกร  วรรธนะสาร

 

 

      
         อาจารย์ ดร.วิทวัส  พลหาญ

 

 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

                                                                                                           
                                                                                                                ผศ.ดร.ประวิทย์  สุวรรณวงศ์

ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ                                              ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

         ผศ.ดร.ภัทรลภา  ฐานวิเศษ

            ผศ.ดร.วิจิตรา   สุจริต

 อาจารย์ ดร.ณัฐพร  จิระวัฒนาสมกุล

      อาจารย์ทรงพล  ประโยชน์มี

       อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  แท่งทอง

 

 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                                                                                                          
                                                                                                          อาจารย์ ดร.ศศิวรรณ  ทัศนเอี่ยม

ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ                                                ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

       ผศ.ดร.กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์

             ผศ.ณีรนุช  วนไธสง

 อาจารย์ ดร.จรินทร์ทิพย์  ชมชายผล

      อาจารย์ ดร.นำพร  อินสิน

         อาจารย์สุวัสสา  ปั้นเหน่ง

          อาจารย์วิบูลย์สุข  ตาลกุล

      ผศ.จิราภรณ์  จำปาจันทร์

       อาจารย์ภูวสิทธิ์   ภูลวรรณ