คณะกรรมการประจำคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

                             

                                                                              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์   ยีมิน
คณบดี

ประธานกรรมการ

 

ผศ.ดร.สุรศักดิ์  แสนทวีสุข
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองประธานกรรมการ

 

ผู้แทนประธานสาขาวิชา

ผศ.พิเชนทร์   จันทร์ปุ่ม
กรรมการ
ผศ.นิยม ชลิตะนาวิน
กรรมการ

ผู้แทนคณาจารย์

ผศ.เชิดตระกูล   หอมจำปา
กรรมการ
อาจารย์จิราภรณ์   จำปาจันทร์
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ผศ.ดร.กัลยากร  ขวัญมา
กรรมการ
นายแพทย์ประจักษ์   เหิกขุนทุด
กรรมการ
อาจารย์สุนทร    ไชยชนะ
กรรมการ

 

นายสมบัติ   บุญกอง
กรรมการและเลขานุการ