คณะกรรมการบริหารคณะ

                             

                                     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์   ยีมิน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  สุวรรณรงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  รสชาติ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์
 อาจารย์ณปพน  บาทชารี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม  

ประธานสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.สมจิตร  บุญเทียม
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์  โพธิ์พรม
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ดร.ทิติยา  ศรีภักดี
ประธานสาขาวิชาเคมี
อาจารย์จิราภรณ์  สุมังคะ
ประธานสาขาวิชาชีววิทยา

 

อาจารย์ ดร.ทรงพล ประโยชน์มี
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม  
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์  ดร.วิลาวรรณ์  คำหาญ
ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์
นายสมบัติ   บุญกอง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

นางสาวนภาพร  บุญเรือง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางกฐิน  จันทร์ทิบัตร 
หัวหน้างานบริากรวิชาการการศึกษา
 นางสะใบทิพย์  เลิศศรี
หัวหน้างานศูนย์วิทยาศาสตร์
นายเทพกร  ลีลาแต้ม
หัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม